advokat

 

Vår virksomhet har som målsetning å medvirke til verdiskapning for våre klienter gjennom grundighet og solid faglig forankring av våre tjenester og vårt arbeid. Vår arbeidsmetode skal bære preg av tilgjengelighet, personlig oppfølgning, godt skjønn og fokus på løsninger.

Hovedvekten av vårt arbeid er naturligvis knyttet til rettslig bistand og prosesser, men vi fungerer også i stor grad som rådgivere og samtalepartnere for våre kunder.

Virksomheten er en videreutvikling av advokatpraksis som ble etablert av Knut Myhre i 1965.


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Myhre & Johnsen Advokatfirma DA
Tlf:  +47 38 10 68 10

Firmapost: post@advmyhre.no
eller til den enkelte advokat

Besøksadesse: Gyldenløvesgt. 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Pb 219, 4662 Kristiansand

Åpningstider:
Mandag – fredag
kl. 08.30 – 16.00Personvern
Klikk meg!

Innhold ©2015-18 Myhre & Johnsen Advokatfirma DA
Webdesign ©2008-2018 Web Norge

PERSONVERNERKLÆRING

Myhre & Johnsen Advokatfirma DA vil samle inn og lagre data om klienter som registreres hos oss. Advokatfirmaet er pålagt kontroll, hindre hvitvasking, sikre klienters interesser, samt redusere tidsbruk og kostnader for klientene.

Advokat Bent Gill Johannessen er behandlingsansvarlig i advokatfirmaet etter
GD PR/personopplysningsloven.

Firmaets advokater er pålagt å utføre kontroll av legitimasjon av nye klienter og vil lagre personopplysninger om blant annet navn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse med videre. I den grad det er nødvendig for å løse advokatoppdraget, innhenter vi også informasjon fra motparter, domstoler, politi, påtalemyndighet eller andre offentlige myndigheter.

Grunnlaget for å innhente personopplysninger er Oppdragsavtalen mellom advokat og klient. Her gis advokaten et samtykke. Vi påtar oss ikke et oppdrag dersom klienten ikke gir ut nødvendige opplysninger for å kunne løse oppdraget.

Opplysningene om klient benyttes som en del av oppdraget, blant annet overfor domstoler eller for andre aktører innen justissektoren, samt overfor motparter og deres representanter. Opplysningene kan også bli brukt overfor andre aktører, innhenting av dokumenter og liknende, dersom formålet er å ivareta klientens rettsikkerhet.

Arkivering etter oppdragets avslutning begrunnes med klientens behov og mulighet til å gjenfinne data som kan være viktig for å ivareta klienters interesser senere, eller for å sikre notoritet og ivareta krav i advokatvirksomheten.

Registrerte klienter kan når som helst be om innsyn i hva slags data som er registrert.

Advokatkontoret har interne rutiner for personvern, som vi av sikkerhetsgrunner ikke kan gi detaljer fra.

Likevel kan det opplyses at det føres en journal over den enkelte klient-hvor følgende registreres:

1.Behandligsaktivitet (Etablering av klientforhold-Sakshåndtering -Kunnskapsforvaltning - Lagring/oppbevaring av dokumenter-Klientadministrasjon -Markedsføring -Administrasjon av ansatte-Fakturering -Sikkerhet

2.Behandlingsgrunnlag for alminnelige personopplysninger - GDPR §6-1 -
Hvitvaskingslovens §§4,17,18

3.Behandlingsgrunnlag sensitive personopplysninger - GDPR artikkel 9 nr 2

Vi har etablert tekniske og organisatoriske prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.
Vi har vedtatt interne IT-retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.
Dersom du er klient og ønsker ytterligere opplysninger om firmaets personvemsrutiner, så ber vi om at dette går via advokatfirmaets GDPR ansvarlige, -Advokat Bent Gill Johannessen


Med vennlig hilsen
Myhre & Johnsen Advokatfirma DA
Bent Gill Johannessen